Vem bryr sig om portalparagrafer? En rättssociologisk

8036

Same Ätnam vill höja Sametingets status Riksorganisationen

En artikel i dagens NSD beskriver hur flygledare i Kiruna för andra gången på tio dagar tvingats öppna flygplatsen nattetid … Partiprogram. "Tillsammans kan vi skapa en bättre framtid. Den viktigaste lärdomen av socialdemokratins historia är just detta: samhället går att förändra." Så inleds socialdemokratins nya partiprogram, som antogs av partikongressen 2013. Partiprogram 2013. Hos Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek hittar du partiprogram från 1897-1990. portalparagraf.

Portalparagraf

  1. Vardering bil gratis
  2. Pantbank norrkoping

Alla barn och ungdomar skall, oberoende av kön, geografiskt hemvist samt sociala och ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i det offentliga skolväsendet för barn och ungdom. Avtalslagens portalparagraf står som den sista beskyddaren av den avtalsrättsligt förfördelade i Sverige, men vid horisonten kan en ny konkurrent skönjas – nämligen reglerna om oskäliga avtalsvillkor i den Europeiska kommissionens förslag till en förordning om en gemensam europeisk köplag (CESL). portalparagraf. I den andra vågen av den högre massutbildningens fram-växt från början av 1990-talet och tio år framåt, då studen- Kulturmiljölagen (KML) inleds med en så kallad portalparagraf: ”Det är en nationell angelägenhet att skydda och vårda vår kulturmiljö. Ansvaret för detta delas av alla. Såväl enskilda som myndigheter skall visa hänsyn och aktsamhet mot kulturmiljön.” Regeringen bör följa Klimatpolitiska rådets förslag om att föra in klimathänsyn i miljöbalkens portalparagraf och miljöbalken bör ange att den klimatmässiga nyttan av vindkraften särskilt ska beaktas. Jag sände in nedanstående manus till replik, vilket jag nu fått avböjande svar på: + – + – + – + Vidare föreslår arbetsgruppen att lokala Funktionsrätt som antagit samma portalparagraf ges en ny motionsrätt till kongress.

Kunskapsöversikt visar att vården är ojämlik - Janusinfo.se

fotograf. geograf. hektograf. homograf.

Portalparagraf

Vägledning om 2 kap. Miljöbalken - Naturvårdsverket

Hemtentamen lämpar sig i första hand för frågor som inte har ett enkelt rätt svar utan kräver ett väl underbyggt resonemang. Den brukar framför allt användas för att pröva studenternas färdighetskunskaper och omdömeskunskaper. Detsamma gäller många SoLs, portalparagraf.

fotograf. geograf. hektograf.
Ann landers eg crossword

Portalparagraf

Under de senaste åren har dock AFL varit föremål för granskning och många förändringar, dels vad gäller utformning av vissa Syftet med miljöbalken är att främja en hållbar utveckling. Syftet framgår av miljöbalkens portalparagraf (1 kap. 1 §) och syftet kommer också till uttryck i de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap.

PORTALPARAGRAF Reglementena inleds med en portalparagraf (§1) som klarlägger styrelsen och nämndernas huvudsakliga ansvarsområde. Nedan följer ett utdrag från portalparagraferna.
Beräkna argumentet komplexa tal

Portalparagraf kommunal ostersund
ronna vardcentral sodertalje
invoice finance malmo
typsnitt svensk registreringsskylt
globen 5 oktober
kollektivavtal kommun lärare

Portalparagraf till bolagens ägardirektiv - för stärkt demokrati

Den beskriver ofta det övergripande syftet  Swedish term or phrase: portalparagraf. Les 'inledande bestämmelser' d'une loi, qui ne font pas partie du dispositif même je l'ai sur le bout de la langue.


Korea international trade association
ikke naken

Föreningens stadgar – Gustav Vasa-föreningen

1 §) och syftet kommer också till uttryck i de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. 2–5 §§ miljöbalken. Även i 6  Privata vårdförsäkringar låter högavlönade tjänstemän gå före i vården. Det är ett brott mot portalparagrafen om vård efter behov, den enda  kommunens bolag. Vänsterpartiet vill ändra på det genom att införa en portalparagraf i ägardirektiven för samtliga bolag som tydliggör vilka direktiv och mål som  Regeringen vill framhålla att avsikten med portalparagrafen i skollagen inte är Fördelen med att placera bestämmelser om barnets bästa i en portalparagraf är  Förskolan omfattas av skollagens portalparagrafer.

Läroplan Lgr11 för grundskolan samt för förskoleklassen och

Det innebar skärpta krav på MKB. Miljöbalkens portalparagraf 1 kap 1 § lyder:  Läroplanen innehåller fem delar: skolans värdegrund och uppdrag, övergripande mål och riktlinjer för utbildningen, förskoleklassen, fritidshemmet samt  Vår gemensamma värdegrundLärarförbundets grundläggande värderingar, normer och gemensamma riktning.

Klicka på det du vill veta mer om. Miljöbalkens mål redovisas i balkens portalparagraf. Vi och kommande generationer ska tillförsäkras en god miljö Miljöbalkens mål är att främja en hållbar utveckling och på så sätt tillförsäkra levande och kommande generationer en hälsosam och god livsmiljö. Naturen har ett eget skyddsvärde 2.1 Socialtjänstens portalparagraf (1 kap 1§) Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet. Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala Portalparagraf Ordförklaring. Den första, inledande paragrafen i en lag. Vanligtvis brukar den beskriva det övergripande syftet med lagen och definiera området inom vilket den är tänkt att tillämpas.