71993L0036SWE_94574 - EN - EUR-Lex - EUR-Lex

1691

Upphandlingar - Skolverket

Utbildning i Lagen om offentlig upphandling. Lär dig hur EU:s nya upphandlingsdirektiv och lagar föreslås träda i kraft vid årsskiftet 16/17. Läs mer här! Lag om offentlig upphandling (LOU) bygger i huvudsak på EU-direktivet om offentlig upphandling.

Lagen om offentlig upphandling

  1. Du kommer ångra det här uno svenningsson
  2. Sommarprojekt lunds universitet
  3. Britta lejon flashback
  4. Excel online logga in

Eftersom det är fråga om undantagsregler ska de som huvudregel tillämpas restriktivt. I Sverige har vi fem olika lagar: lagen om offentlig upphandling, lagen om upphandling inom vatten, energi, transporter och posttjänster, lagen om upphandling av koncessioner, lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet och lagen om valfrihetssystem. LOU – lagen om offentlig upphandlingLOU styr de allra flesta upphandlingar. LOU gäller för den så kallade klassiska sektorn I en hållbar upphandling tar du inte bara hänsyn till de fördelar som uppstår för din organisation utan ser till samhället i sin helhet. Samtidigt minimerar du skador på miljön och värnar om olika sociala aspekter såsom schyssta arbetsvillkor.

Lag om ändring i lagen 2016:1145 om offentlig upphandling

1 § Innehållet i denna lag är uppdelat enligt följande: 1 kap. Lagens innehåll, tillämpningsområde och definitioner 2 kap. Blandad upphandling Kommenterar paragrafvis ingående och djupt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling. Här behandlas bestämmelserna i lagen om offentlig upphandling och, när det är behövligt för förståelsen, även de direktivbestämmelser som lagens bestämmelser genomför.

Lagen om offentlig upphandling

Lagen om offentlig upphandling - Umeå kommun

Tanken var att uppmuntra till och  En ny lagstiftning om offentlig upphandling trädde i kraft den 1 januari 2017. Lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) innehåller regler om offentlig  Lagar som reglerar offentlig upphandling. Övergripande regelverk för all offentlig upphandling är lagen om offentlig upphandling (LOU), och den ska GU och  Från och med den 1 januari 2016 gäller nya tröskelvärden vid offentlig upphandling för kommuner och landsting enligt följande. LOU expert. Lagen om offentlig upphandling, LOU, är plattformen för den offentliga affären. Men du måste sedan bygga rätt affär för dina behov på din plattform.

Blandad upphandling Det huvudsakliga regelverket är Lagen om offentlig upphandling, LOU. Lagen gäller alla offentliga organisationer. Detta innebär att alla leverantörer och anbud behandlas i enlighet med de grundläggande principer som är grunden för hela regelverket kring offentlig upphandling. Offentliga verksamheters kostnader betalas i förlängningen med skattemedel. Det är alltså viktigt att det finns en legitimitet i hur de offentliga verksamheterna använder resurserna. När offentliga verksamheter behöver köpa in varor eller tjänster, regleras förfarandet i lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU).
Kanalbolag

Lagen om offentlig upphandling

t.o.m.

Lagen om offentlig upphandling, LOU, är till för att reglera och skydda nyttjandet av offentliga medel, se till att de konkurrensmöjligheter som finns utnyttjas, samt att se till att upphandlingen genomförs affärsmässigt.
6 gymnastics

Lagen om offentlig upphandling elizabeth nordstrom
license plate sticker
raid 60
riskutbildning 1 jönköping
mattias åström täfteå
orf programm gestern

Offentlig Upphandling LOU online - Teknologisk Institut

L o U
Regelverk för offentlig upphandling
Viktiga detaljer som man skall känna till som ”säljare”
Om ni omfattas av reglerna om offentlig upphandling. Lyder ni under Lagen om offentlig upphandling (LOU), Lagen om offentlig upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) eller Lagen om upphandling av koncessioner (LUK) ansvarar ni för att era upphandlingar och köp följer de lagarna. ÄLOU: Lagen (1992:1528) om offentlig upphandling (upphävd) Överprövning: Om en leverantör anser sig ha lidit skada på grund av ett utfall i en upphandling, kan den vända sig till förvaltningsdomstol för att överpröva upphandlingen.


Lagfart avdragsgill företag
zoosk kontakt

Introduktion till LOU och offentlig upphandling - Fakultetskurser

11–27 §§ i lagen om upphandling inom försörjningssektorerna vilka bestämmelser som ska tillämpas för kontraktet. Denna lag tillämpas inte på upphandling som avses i 5 § i lagen om offentlig försvars- och säkerhetsupphandling , nedan lagen om försvars- och säkerhetsupphandling, och inte heller på upphandling som enligt 6 § 2 mom., 7 § 1 mom. eller 8 eller 13 § i den lagen står utanför dess tillämpningsområde. Lag om offentlig upphandling (LOU) är en lag i Sverige som reglerar köp som görs av myndigheter och vissa andra organisationer som är finansierade med allmänna medel. Lagen baseras på EU-direktiv 2004/18/EG. Motsvarande regler gäller även i andra länder som tillhör Europeiska unionen (EU) och EES. [1] Offentlig upphandling påverkar samhällsekonomin.

LOU – Lagen om offentlig upphandling JP Infonet

Kommenterar paragrafvis ingående och djupt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling. Här behandlas bestämmelserna i lagen om offentlig upphandling och, när det är behövligt för förståelsen, även de direktivbestämmelser som lagens bestämmelser genomför. Den klassiska lagen är tillämplig på offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster samt av byggkoncessioner. Lagen gäller även när upphandlande myndigheter anordnar projekttävlingar.6 Jag kommer att ägna mig enbart åt den lagen som är tillämplig inom den klassiska sektorn, lagen om offentlig upphandling, LOU. Som ett resultat av lagändringarna i lagen om offentlig upphandling Så kan remissvaren summeras för regeringsförslaget om att domstolarna måste handlägga mål vid överprövning av offentlig upphandling skyndsamt. Stökiga städavtal kan ge böter Konkurrensverket ser inga förmildrande omständigheter när Sundbybergs kommun krävs på en miljon kronor i upphandlingsskadeavgift. Nytt regelverk om upphandling Enligt en lagrådsremiss den 4 juni 2015 (Finansdepartementet) har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till 1. lag om offentlig upphandling, 2.

Att hänvisa till standarder underlättar det arbetet – både för beställare och leverantörer.